Eesti Allergialiit püüab parandada allergiahaigete elukvaliteeti

 • Filtreeri tüübi järgi:

Arengukava

Kinnitatud üldkogul 13.11.2021

Eesti Allergialiit on patsientide initsiatiivil 1992. aastal ellukutsutud organisatsioon, mille eesmärgiks on kaasa aidata allergiahaigustest tulenevate probleemide lahendamisele Eesti vabariigis.

Lähtepositsioon

Eesti Allergialiit tegutseb 1996. aastast mittetulundusliku katusorganisatsioonina, mille põhiülesandeks on patsientide elukvaliteedi parandamine Eesti Vabariigis, organiseerides selleks patsientide õpetust erinevatel tasanditel. Osaleda meditsiinipersonali allergiaalaste teadmiste täiendamisel. Eesti Allergialiitu kuulub neli piirkondlikku organisatsiooni. Eesti Allergialiit teeb koostööd sarnaste tegevussuundadega liitudega Eestis ning teistes riikides.

Eesti Allergialiidu põhikirjast tulenevalt on eesmärgid:

 • olla allergiahaigetega tehtava töö koordinaatoriks Eesti vabariigis;
 • eesmärgi saavutamiseks teeb Eesti Allergialiit koostööd teiste vabariigi organisatsioonidega ja ettevõtetega ning Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.

Eesti Allergialiidu ülesanded:

 • aidata kaasa sellise elu-ja töökeskkonna kujundamisele, mis vähendaks haigestumist allergiahaigustesse ja kergendaks allergiahaiguste kulgu;
 • abi osutamine allergiahaigetele ja neid hooldavatele isikutele;
 • kontaktide loomine ja koostöö allergiaprobleemidega tegelevate organisatsioonidega, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides;
 • teadmiste levitamine allergiast ja sellega seonduvatest probleemidest;
 • meditsiinitöötajate teadmiste täiendamisele kaasaaitamine;
 • teha koostööd Vabariigi teiste puuetega inimeste organisatsioonidega, esindada vajadusel oma liikmete huve.

Eesti Allergialiidu prioriteetsed tegevussuunad:

 1. Informatsiooni kogumine allergoloogia uutest suundadest ja selle edastamine haigetele.
 2. Koostöö teiste allergiahaigetega tegelevate organisatsioonidega.
 3. Kohalike organisatsioonide tegevusele kaasa aitamine.
 4. Koostöö firmadega allergiahaigete probleemide lahendamisel.
 5. Avalikkuse teadvustamine allergiaga seotud probleemidest.

Eesti Allergialiidu tegevusplaan põhiülesannete täitmiseks:

 1. Informatsiooni kogumine allergoloogia uutest suundadest ja selle edastamine haigetele
  • infomaterjali toimetamine ja väljaandmine koostöös meediafirmadega;
  • aidata kaasa õietolmu seirele ja info edastamisele meedias;
  • Eesti Allergialiidu interneti kodulehekülje www.allergialiit.ee täiustamine ja arendamine.
 2. Koostöö teiste allergiahaigetega tegelevate organisatsioonidega
  • ühistöö uute infomaterjalide väljaandmiseks;
  • ühisürituste korraldamine.
 3. Kohalike organisatsioonide tegevusele kaasa aitamine
  • aidata kaasa kohalike ürituste korraldamisel;
  • kaasata kohalikke organisatsioone vabariikliku ulatusega üritustele;
  • osutada abi uute organisatsioonide loomisel;
  • lahendada allergiahaigete aktuaalseid probleeme.
 4. Koostöö firmadega allergiahaigete probleemide lahendamisel.
  • kaasata ettevõtteid allergiahaigetele mõeldud trükiste väljaandmisel;
  • kutsuda ettevõtteid allergiahaigete üritustele;
  • hinnata ja tutvustada allergiahaigetele sobivaid tooteid.
 5. Avalikkuse teadvustamine allergiaga seotud probleemidest
  • tutvustada allergiaprobleeme ajakirjandusest;
  • propageerida tervislikku elustiili igal võimalikul moel.