Eesti Allergialiit püüab parandada allergiahaigete elukvaliteeti

  • Filtreeri tüübi järgi:

Põhikiri

EESTI ALLERGIALIIDU PÕHIKIRI

I Liidu nimi, asukoht ja majandusaasta

1.1. Liidu ametlik nimetus on “Eesti Allergialiit” (edaspidi Liit) inglise keeles “Estonian Allergy Federation”.
1.2. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Ravi tn. 27, 10138, Tallinn.
1.3. Liidu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4. Liit on asutatud tähtajatult.

II Üldsätted

2.1. Liit on vähemalt kahe samasuguse eesmärgiga juriidilise isiku vabatahtlik ülemaaline mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
2.2. Liidu põhiülesandeks on kaasa aidata linnade ja maakondade allergiaühenduste loomisele ja nende tegevuse koordineerimisele ning allergiahaigustest tulenevate probleemide lahendamisele ja allergiahaigete ravitingimuste parandamisele ja täiustamisele vabariigis.
2.3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, õigusaktidest jakäesolevast põhikirjast.
2.4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, oma pangaarve, pitsati ja sümboolikaga.
2.5. Liit teeb koostööd teiste sarnaste tegevussuundade ja ülesannetega liitudega Eestis ja teistes riikides ning võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja omab õigust asutada oma esindusi välisriikides.

III Tegevussuunad ja ülesanded

Oma eesmärgi saavutamiseks arendab Liit tegevust, mis on suunatud:
3.1. Sellise elu-ja töökeskkonna kujundamisele, mis vähendaks allergiahaigustesse haigestumist ja kergendaks allergiahaiguse kulgu.
3.2. Ümbritseva keskkonna parandamisele ja allergiahaigete ja allergilise soodumusega inimeste sobitamisele ümbruskonna omaga.
3.3. Ravi- ja tervisekeskuste propageerimisele ja rajamisele.
3.4. Soodustuste ja abi osutamisele allergiahaigetele ja neid hooldavatele isikutele.
3.5. Kontaktide loomisele ja koostööle allergiaprobleemidega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides.
3.6. Allergiahaigeid raviva, põetava ja hooldava personali tööalasele koolitusele ja nende erialastele täiendusvõimalustele kaasa aitamine kodu- ja välismaal.
3.7. Juriidiliste ja füüsiliste isikute abil teadmiste levitamisele allergiast ja sellega seonduvatest probleemidest loengute, publikatsioonide, seminaride jms. abil, välja andes sellealast kirjandust ning toetades või tehes vastavalt oma võimalustele uurimistöid.
3.8. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks majandustegevuse arendamine.

IV Liikmeskond

4.1. Liidu liikmeks võivad olla Liidu põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad ning seadusega kooskõlas registreeritud juriidilised isikud, kes on maakondades ja linnades tegutsevad allergiaühendused (seltsid, ühingud vms.) ning juriidilised isikud, kelle huvi on seotud allergiaprobleemidega.
4.2. Kirjaliku sooviavalduse astuda Liidu liikmeks kinnitab Liidu juhatus
4.3. Liidu liikmed jagunevad:
tegevliikmed;
toetajaliikmed;
auliikmed.

4.4. Liidu tegevliikmed on juriidilised isikud, kes on liitunud juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.
4.5. Liidu toetajaliikmed on juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad rahaliselt, materiaalselt või moraalselt Liidu tegevust toetada. Toetajaliikme suhted Liiduga reguleeritakse koosoleku otsusega või Liidu ja toetajaliikme vahel sõlmitava lepinguga.
4.6. Liidu auliikmeks võib nimetada isikuid ja organisatsioone, kellel on suuri teeneid allergoloogias või Liidu tegevuse arendamises ja toetamises. Auliikme nimeliselt kinnitab Liidu koosolek.
4.7. Liidust väljaastumisel esitab liige Liidu juhatusele kirjaliku avalduse. Liidust saab juriidiline isik välja astuda 3 (kolme) kuulise etteteatamise tähtaja möödumisel.
4.8. Liidu juhatus võib liikme välja arvata:
4.8.1. Liidu põhikirja eiramise või rikkumise korral;
4.8.2. Usalduse kaotuse korral;
4.8.3. Liidu ees võetud kohustuste või Liidu juhatuse otsuse mittetäitmise korral.
4.9. Liidu juhatus teatab koosoleku toimumisest, millisel arutatakse Liidu liikme väljaarvamist, viimasele ette kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat. Juhatuse otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

V Liikme õigused

Liidu liikmetel on õigus:
5.1. Osaleda hääleõigusega koosolekul, olla valitud Liidu juhtorganitesse, esitada taotlusi ja teha ettepanekuid juhatusele ning saada selgitusi oma pöördumiste kohta
5.2. Osaleda juhatuse koosolekul, kus arutatakse tema väljaarvamist Liidust ning vaidlustada juhatuse otsus järgmisel koosolekul.
5.3. Osa võtta Liidu poolt korraldatavatest üritustest.
5.4. Saada soodustusi ja abi, mida Liit osutab allergiahaigetele ja neid hooldavatele isikutele.
5.5. Saada informatsiooni Liidu materiaalsete vahendite kasutamise kohta.
5.6. Liidu toetajaliikmel või tema esindajal on õigus osaleda kõigil Liidu korraldatud üritustel ja kasutada Liidu sümboolikat vastavalt Liiduga sõlmitud lepingule.
5.7. Liidu auliikme nimi kantakse Liidu auliikme raamatusse. Auliikmel on õigus osaleda oma äranägemisel Liidu töös.
5.8. Välja astuda Liidust kooskõlas käesoleva põhikirjaga.

VI Liikmete kohustused

Liidu liikmed on kohustatud:
6.1. Järgima Liidu põhikirja, kodukorda ja Liidu volinike koosoleku ja juhatuse otsuseid.
6.2. Osalema Liidu töös.
6.3. Esitama Liidule oma tegevusaruande majandusaasta lõpul
6.4. Teatama Liidu juhatusele arvestuse pidamiseks oma aadressi ja registriandmed, nende muutumisel teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul.
6.5. Hoidma ja mitte kahjustama oma tegevusega Liidu au ja vara.
6.6. Mitte esinema Liidu nimel ilma vastava volituseta.
6.7. Täitma enne Liidust lahkumist kõik antud aastal endale võetud lepingulised ja materiaalsed kohustused.

VII Ülesehitus ja juhtimine

7.1. Liidu kõrgemaks organiks on Liidu liikmete volinike koosolek, kus igal Liidu volinikul on üks hääl. Juriidiliste liikmete esindajad esitavad volikirja osalemiseks Liidu volinike koosoleku töös. Koosolek tuleb kokku igal neljandal tegevusaastal. Koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle 50% hääleõiguslikest liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsutakse kokku 1 (ühe) kuu jooksul uus koosolek, mis on otsustusvõimeline olenemata kokku tulnud liikmete arvust. Koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt 15 päeva enne selle algust kirjalikult.
7.2. Liidu erakorraline volinike koosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 liikmete kirjaliku motiveeritud taotluse põhjal, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 14 kalendripäeva.
7.3. Koosoleku volinike esindusnormi (arvu) määrab Liidu juhatus pool aastat enne koosoleku toimumist, lähtudes Liidu liikmete momendi arvust.
7.4. Koosoleku otsused võetakse vastu reeglina konsensuse alusel või lihthäälteenamusega.Eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi koosolekul osalevate volinike nõusolek, põhikirja muutmiseks on vajalik 3/4 koosolekul osalevate volinike nõusolek.
7.5. Liidu koosoleku päevuses on:
7.5.1. Põhikirja ja eesmärgi muutmine;
7.5.2. Juhatuse ja revidendi aruannete ärakuulamine ja hindamine;
7.5.3. Tegevusaruande kinnitamine;
7.5.4. Sisseastumis- ja liikmemaksu maksmise korra ja suuruse kinnitamine:
7.5.5. Juhatuse, minimaalselt 3 liikmelise ning revidendi valimine;
7.5.6. Tegevuse reorganiseerimine: ühinemine, jagunemine, lõpetamine;
7.5.7. Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
7.6. Liidu juhatus ja revident valitakse lahtisel hääletusel.
7.7. Liidu juhatuse pädevuse on:
7.7.1. Liidu juhtimine koosolekute vahelisel ajal;
7.7.2. Koosoleku otsuste elluviimine;
7.7.3. Eelarve kinnitamine ja selle täitmise jälgimine;
7.7.4. Palgaliste töötajate töölevõtmise otsustamine ja töötasu suuruse määramine;
7.7.5. Liikmete vastuvõtmine, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
7.7.6. Tegevuse aruande kinnitamine koosolekule esitamiseks;
7.7.7. Majandusalaste küsimustega tegelemine, raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamisseadusele, lepingute sõlmimine ja vajadusel toimkondade moodustamine.
7.8. Liidu juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused Liidu ees on olulisel määral täitmata või tema võimetus Liidu tegevust juhtida on ilmne või ta on kaotanud koosoleku usalduse, samuti mõnel muul mõjuval põhjusel.
7.9. Liidu juhatust juhib esimees, kelle valib juhatus oma koosseisust lihthäälteenamusega valimise teel 4 (neljaks )aastaks.
7.10. Juhatuse esimehe pädevuses on.
7.10.1. Juhatuse tegevuse korraldamine;
7.10.2. Liidu nimel tegutsemine, Liidu esindamine ilma volitusteta nii kodu-kui ka välismaal;
7.10.3. Volikirjade andmine;
7.10.4. Allkirja õiguse omamine Liidu nimel;
7.10.5. Lepingute sõlmimine Liidu nimel;
7.10.6. Oma tegevusest aruandmine koosoleku juhatusele
7.10.7.Oma tegevuse eest vastutamine käesoleva põhikirja ning seadustega sätestatud korras.
7.11 Liidu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui 4 (neli) korda aastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamisest võtab osa vähemalt pool liikmete arvust. Otsuseid võetakse vastu konsensuse alusel või lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
7.12.Liidu revident on sõltumatu kontrollija, kellel on õigus osa võtta kõigist juhatuse koosolekutest nõuandva häälega. Revident kontrollib Liidu tegevust vastavalt põhikirjale, kehtivatele seadustele, koosoleku ja juhatuse otsustele. Kontrolli tulemused esitab revident Liidu koosolekule hinnangu andmiseks ja otsustamiseks.

VIII Rahalised ja materjaalsed vahendid ning majandustegevus

8.1. Liidu rahalised vahendid moodustatakse sisseastumis-ja liikmemaksudest, annetustest, pärandustest, projektidest, omandatud aksiatest ja osakutest, reklaamist, loteriidest ja muudest laekumistest, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusega.
8.2. Liit võib omandada, asutada ja rentida oma tegevusele vastavaid ruume, hooneid, neid omada ja võõrandada.
8.3. Liidu majandustegevuse alased suhted juriidiliste ja füüsiliste isikutega põhinevad lepingutel.
8.4. Liit hoiab oma rahalisi vahendeid pangas.

IX Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

9.1. Liit võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.
9.2. Liidu jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel vastavalt seaduses sätestatud korrale.
9.3. Liidu likvideerimisel käivitub likvideerimismenetlus, mille viivad läbi juhatuse liikmed.
9.4. Liidu likvideerijad lõpetevad Liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vajadusel vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad allesjäänud vara üle Liidu koosoleku otsusega määratud allergiaprobleemidega tegelevale mittetulundusorganisatsioonile,et jätkuks samasuunaline tegevus.

Eesti Allergiliidu põhikiri on viidud kooskõlla mittetulundusühingute sedusega ja vastu võetud 7. märtsil 1998. aastal toimunud volinike koosoleku otsusega.